Өлзийт тосгонд “Нээлттэй хаалганы өдөр” зохион байгуулав.

Үзсэн : 214

Зураг

НХҮХ нь Хэрлэн сумын 7 дугаар баг буюу Өлзийт тосгонд 2014 оны 10 сарын 29-ны өдөр тосгоны ЗАА-тай хамтран “Нээлттэй хаалганы өдөр”-ийг зохион байгууллаа. Энэхүү арга хэмжээний зорилго нь Өлзийт тосгоны иргэдтэй уулзалт зохион байгуулан санал хүсэлтийг нь хүлээн авч, хуулийн хүрээнд зөвөлгөө өгөх, хуулиа сурталчилж, нэмэлт өөрчлөлтүүдийн талаар тайлбар өгөх, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг хамт олонд нь түшиглэн сэргээн засах хандлагыг төлөвшүүлэх сургалт зохион байгуулах, 2013 оны ӨАТТСудалгааны тайлан болон хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээний талаар мэдээлэл хүргэх, үйлчилгээний чанар хүртээмжийн талаар иргэдээс санал асуулга авч үнэлэлт, дүгнэлт хийх явдал байв. “Нээлттэй хаалганы өдөр”-т Өлзийт тосгоны 60 гаруй иргэн, ААН байгууллагуудын төлөөлөл хамрагдсан юм.

Иргэдийн асуусан асуултуудын ихэнх хувийг түлээ нүүрсний хөнгөлөлтийн талаар, хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээний талаар, ОНОТХҮ-ний төсөлд хэрхэн хамрагдах талаарх асуултууд эзэлж байсан юм.

Хэлтсийн холбогдох мэргэжилтнүүд асуусан асуулт бүрд хариулан бусад нэмэлт тайлбарыг өгч ажиллав. Энэ үеэр халамжийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийн талаар 31 иргэнээс санал асуулга авч, 210 ширхэг брошур, гарын авлага тараав.

Үүнээс гадна Хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээнд хамрагдах хүсэлтэй 6 өрхөөр явж, нөхцөл байдлын судалгаа хийсэн юм.

Түүнчлэн энэ өдөр хэлтсийн дотоод хяналт шалгалтын баг Өлзийт тосгоны нийгмийн халамжийн мэргэжилтний үйл ажиллагаатай танилцан, тэтгэвэр тэтгэмжийн хувийн хэрэг, тусламж хөнгөлөлтийн материалд үзлэг тулгалт хийн, ОНОТХҮ-нд хамрагдсан төслүүдийн хэрэгжилтийн явц, холбогдох эрх зүйн актын биелэлттэй танилцан хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн юм. Шалгалтын явцад гарсан зөрчил байхгүй байв.