“Үсчний мэргэжил олгох” сургалт зохион байгуулагдлаа.

Үзсэн : 30

Зураг

ХХҮГ нь “Хөдөлмөрт бэлтгэх хөтөлбөр”-ийн дагуу хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалт зохион байгуулах арга хэмжээний хүрээнд “Үсчний мэргэжил олгох” 14 хоногийн түр сургалтыг Улаанбаатар хотын “Футур” сургалтын төвтэй хамтран зохион байгуулж, 20 иргэнийг хамруулан “Чадамжийн гэрчилгээ” олголоо. Одоогоор оёдлын сургалт явагдаж байгаа бөгөөд мөн тогоочийн сургалт зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.