ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХДИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД, БОЛОВСРОЛ, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЛБАР КОМИССЫН ЯВУУЛЫН ХУРЛЫГ БОР-ӨНДӨР СУМАНД ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Үзсэн : 42

Зураг

ДЗМОУБ-н Бор-өндөр-2 ОНХХ-ийн тусгай төслийн санхүүжилтээр 2017.07.06-ны өдөр Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын салбар комиссын явуулын хурлыг Бор-өндөр суманд зохион байгууллаа. Тус хуралд Бор-өндөр, Баянмөнх, Дархан сумдын 0-16 насны хөгжлийн бэрхшээлтэй 20 хүүхдүүд хамрагдаж, түүнээс 6 хүүхдэд шинээр байнгын асаргаанд байх шаардлагатайг тодорхойлсон дүгнэлт, 4 хүүхдэд сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагад боловсрол эзэмшүүлэх шийдвэр гаргаж, сунгагдах хугацаа болоогүй байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд хувийн хэрэг нээж бүртгэн, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын салбар комиссын талаарх гарын авлагыг тараалаа.