Баян-Адрага сумын аж ахуй нэгжүүдэд хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын хяналт шалгалт хийлээ.

Үзсэн : 46

Зураг

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаархи хууль тогтоомж, дүрэм журмыг олон нийтэд сурталчлах, үнэлэлт дүгнэлт өгөх, эрүүл аюулгүй ажлын орчинг бүрдүүлэх, ажиллагсдад ажлын байран дахь зөв зан үйл хандлагыг төлөвшүүлэх зорилгоор хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаарх хяналт шалгалтыг аж ахуй нэгжүүдэд хийлээ. Хяналт шалгалтыг Баян-Адрага сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, Халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Л.Эрдэнэтулга ахлан ажиллаа.